بایگانی برچسب: ریشه طلاق

طلاق آخرین راه کار یا راه فرار

طلاق آخرین راه کار یا راه فرار

پدیده طلاق داراى جوانبی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانى است اگرچه طلاق آخرین راه کار برای یک زندگی درحال فروپاشی می باشد ولی درابتدا باید گفت، طلاق یک پدیده روانى است و یکی از مهمترین پدیده های حیات انسان تلقی می شود زیرا بر تعادل روانى نه تنها زن وهمسر، بلکه فرزندان، دوستان، بستگان و نزدیکان آنها نیز اثر مى گذارد. طلاق پدید ه اى اقتصادى است؛ به این معنا که هم مى تواند خانواده را به عنوان واحد اقتصادى بر پاى دارد و هم به عنوان یک عامل اقتصادى مانند درآمد خانواده وبه طور کلی فقر موجب از هم گسیختگی خانواده شود گذشته از این طلاق پدیده ای است که بر تمامی سطوح جامعه و همچنین برمیزان کمی وکیفی جمعیت تاثیر می گذارد.

ادامه نوشته »