vaginismus

واژینیسم درد پنهان زنان و دختران ایرانی هست

واژینیسم درد پنهان زنان و دختران ایرانی هست

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید