عللی که منجر به نزدیکی دردناک از نوع اولیه میشوند شامل:

vaginismus-3

عللی که منجر به نزدیکی دردناک از نوع اولیه میشوند شامل:

عللی که منجر به نزدیکی دردناک از نوع اولیه میشوند شامل:

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید