هر آنچه درباره لجبازی کودکان باید بدانید

هر آنچه درباره لجبازی کودکان باید بدانید

نوشته شده توسط :

خانم طلیعت رافعی – کارشناس ارشد روانشناسی ( مشاور کودک و نوجوان )

باید ونباید ها درلجبازی کودکان

همواره باید به این نکته واقف باشیم که هررفتار ناهنجار یک نقطه شروع دارد، هیچ رفتاری به یک باره آغاز نمی شود. عوامل گوناگون دست به دست هم می دهند تا یک رفتارشکل گرفته ورشد پیدا کند. لجبازی درکودکان هم خارج ازاین قاعده نمی باشد. بنابراین والدین می بایست این نقاط عطف برای شروع هررفتاررا به خوبی بدانند. درمورد لجبازی سن شروع برای کودک همان زمانی است که کودک به مهارت های کلامی، حرکتی وراه رفتن دست می یابد ویا به محرک های محیط پیرامونش بیشتر واقف می شود، به نیازهایش بیشتر آگاه می شود وبرای برآوردن آنها تلاش ، واگر نیاز باشد مقاومت نیز می کند. بنابراین والدین لجبازی رابه ویژه درسنین پایین باید نشان رشد هوشی ،شناخت وآگاهی درکودکشان بدانند. چنانچه با این نشان مثبت به شکل منفی رفتار شود لجبازی قطعا بروز خواهد کرد .

تعریف لجبازی :  مقاومت کودک درراه رسیدن به تامین نیازها یا اهدافش

آنچه والدین قبل از بروز لجبازی باید انجام دهند، به اندازه برخورد با خود رفتارلجبازی اهمیت دارند. به عبارتی گاهی پیشگیری ازبروز رفتارلجبازی شمارا ازیک موقعیت درد سرساز لجبازی نجات می دهد.

رفتارهای والدین برای پیشگیری ازبروز لجبازی

  • قبل ازهراقدام عملی والدین باید ازلجاجت کودک پیشگیری نمایند.به عبارتی برمبنای شناختی که از کودک دارند پی ببرند که چه زمانی؟درچه مکانی؟ درارتباط با تامین چه خواسته هایی؟ کودک مقاومت ولجبازی می کند. ویا آیا علت لجبازیش ترسه؟مقاومت دربرابر تغییره؟ با اندکی مدیریت، جابجایی محرک ها،ویا جایگزینی محرک ها ویا دادن یک هیجان مثبت به کودک، ازبروز رفتارلجبازی خودداری نمایند. برای مثال حساسیت کودک به یک لباس خاص ممکن است موجب لجاجت اودرپوشیدن آن لباس شود ویا حس مالکیت او بریک اسباب بازی مانع جداکردن اسباب بازی ازاو ، حتی دربیرون ازخانه بشود. چنانچه والدین این ویژگی هارادرکودک بشناسند. تدابیری رااتخاذ می کنند تا ازبروز لجبازی پیشگیری نمایند.
  • برای مواجه کردن کودک با هرمحرک یاعاملی، مانند مهمانی رفتن، حمام کردن، سفر ودکتر رفتن ونظیر این موارد کودک را آماده کنند. هرنوع عدم آمادگی ممکن است منجر به لجبازی کودک شود
  • از دستوراتی مانند نکن ، باید نباید ودست نزن استفاده نکنید ویا استفاده از آنها را به حد اقل برسانید. بخش زیادی از این واژه هارا اگر توجه کنید، استفاده آنها لزومی ندارد، می توانید ازروش های دیگری مانند حق انتخاب دادن به کودک ،دادن یک هیجان مثبت وبه موقع به کودک برای دست برداشتن ازلجبازیش استفاده کنید.
  • فضای خانه وروابط وتعامل افراد نباید همراه با تنش باشد. دراین نوع فضاها کودک مورد بی توجهی قرار می گیرد ومجبور است برای تفهیم وانتقال نیازهایش تلاش ومقاومت بکند. یا والدین خود نباید با یکدیگر لجاجت داشته باشند زیرا کودک این الگو را می آموزد.
  • دربسیاری مواقع با کودکتان درشناخت یک موضوع ،که او به آن حساسیت دارد، همراه شوید برای مثال چنانچه می خواهد بسته دستمال کاغذی را خالی کند وهمه را خرد کند، به اونزدیک شوید ،یکی ازدستمال هارا دربیارید،بقیه راجمع کنید وشروع به آموزش دادن کنید. بگویید به این می گویند دستمال، نرمی وزبری، تاکردن وچروک کردن، کوچک کردن وبزرگ کردن ومفاهیم بسیاری را به او آموزش دهید. اودراین صورت نه تنها با شما لجبازی نخواهد کرد، بلکه از نظر شناختی رشد واز نظر عاطفی احساس امنیت خواهد کرد

ادامه مطلب را در قسمت دوم مطلب مشاهده نمایید

نوشته شده توسط :

خانم طلبعت رافعی – کارشناس ارشد روانشناسی ( مشاور کودک و نوجوان )طلیعت رافعی

جهت اطلاع و رزرو وقت مشاوره حضوری بر روی گزینه تماس با ما کلیک کنید

جهت اطلاع و ثبت نام کارگاه های آموزشی – درمانی  ثبت نام نمایید


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید