jelofen-2

مصرف قرص ژلوفن در بیماران قلبی میتواند باعث سکته شود

مصرف قرص ژلوفن در بیماران قلبی میتواند باعث سکته شود

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید