قبل از مصرف سیتالوپرام اگر هریک از شرایط زیر را دارید به دکترتان بگویید:

citalopram-5

قبل از مصرف سیتالوپرام اگر هریک از شرایط زیر را دارید به دکترتان بگویید:

قبل از مصرف سیتالوپرام اگر هریک از شرایط زیر را دارید به دکترتان بگویید:

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید