طبق درمان شناختی رفتاری افکار ما باعث احساسات و نوع رفتار ما می شوند

shenakht-raftari-4

طبق درمان شناختی رفتاری افکار ما باعث احساسات و نوع رفتار ما می شوند

طبق درمان شناختی رفتاری افکار ما باعث احساسات و نوع رفتار ما می شوند

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید