بر اساس درمان شناختی رفتاری افکار ما احساسات ما را تعیین می‌کنند

shenakht-raftari-2

بر اساس درمان شناختی رفتاری افکار ما احساسات ما را تعیین می‌کنند

بر اساس درمان شناختی رفتاری افکار ما احساسات ما را تعیین می‌کنند

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید