تیپ شخصیتی شما

تیپ شخصیتی شما

 


ارزیابی اینکه تا چه حدی رفتارهای تیپ «الف» از شما سر می زند، تنها به این بستگی دارد که با صداقت به سوال های زیر پاسخ دهید. مشکل اینجاست که معمولا از رفتارهای خود، مثلا اینکه همه کار را به سرعت انجام می دهند، آگاه نیستند. این پرسشنامه بر مبنای ویژگی های رایج در افراد تیپ «الف» تهیه شده که بعضی از آنها، بسیار آشکارند اما بعضی دیگر چندان واضح نیستند. اگر فردی در خصوصیات تیپ «الف» نمره زیادی به دست آورد و این خصوصیت ها را معمولا و به شدت از خود ظاهر سازد، او را یک فرد تیپ «الف» افراطی تلقی می کنند.

 


شماره های تماس با صدای زندگی