رفتارهای ناخوشایند را به نیت های بد نسبت ندهید

moderinlow-4

رفتارهای ناخوشایند را به نیت های بد نسبت ندهید

رفتارهای ناخوشایند را به نیت های بد نسبت ندهید

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید