آزمون نمره شادی شما

نمره شادی

 

سوالات را به دقت بخوانید و با توجه به اینکه تا چه اندازه احساسات شما را توصیف می کنند، به آنها نمره ای از صفر تا 5 بدهید.

شماره های تماس با صدای زندگی