آزمون سنجش وسواس

 


در اینجا برای شما تستی داریم که با انجام آن می توانید پی ببرید که آیا وسواسی هستید یا خیر؟ و اگر گرفتار وسواس شده اید، این بیماری در شما تا چه حد پیشرفت کرده است. تا حتما برای درمان آن اقدام کنید. برای هر تست جواب بله یا خیر بدهید، در سوال ها خیلی تامل نکنید، سخت نگیرید و برای جواب دادن وسواس به خرج ندهید و نخستین جوابی که به ذهن تان رسید همان را علامت بزنید.

 


شماره های تماس با صدای زندگی