آزمون تشخیص میزان منفی بافی

آزمون منفی بافی

 


برخی از ما استاد منفی جلوه دادن اتفاقات مثبت هستیم! بخشی از این کار به خاطر کمبود اعتماد به نفسمان است.

منفی باف آدمیست که همیشه آیه یاس می خواند و جنبه منفی کار را می بیند و می گیرد و حتی المقدور از انجام دادن کار یا اظهار امیدواری درباره آن خودداری می کند و بیشتر به شرح معایب و موانع و مشکلات آن می پردازد.

 

تفکر منفی چیست؟

  1. هر تفکری که باعث ناکارامد جلوه دادن امور می‏شود و آنها را عوامل شکست جلوه می‏دهد.
  2. هر اندیشه ای که مانع موفقیت درانجام اموری است که به طور قطع از سرانجام آنها خبر نداریم.

این آزمون کمک می کند تا میزان منفی بافی خودتون تشخصی بدین و ببینید آدم مثبت بینی هستین یا منفی!!! برای شروع کافی هست روی شروع آزمون کلیک کنید.

 


شماره های تماس با صدای زندگی